Begroting 2020

Leeswijzer

Inleiding
Wij bieden u de Begroting 2020 aan. In de cyclus van bestuurlijk plannen, sturen en verantwoorden, geven we in deze Begroting 2020 aan wat we willen bereiken en wat we hiervoor gaan doen.

Een + in deze programmabegroting is een baat, vermeerdering of voordeel. Een - is een last, vermindering of nadeel. Deze programmabegroting bestaat uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 1: Inleiding

Hoofdstuk 2: De vastgestelde programma's. Per programma geven we inzicht in de verwachte (nieuwe) ontwikkelingen. De baten en lasten worden vermeld.

 • Programma 2.1 Werk en Inkomen
 • Programma 2.2 Jeugd
 • Programma 2.3 Maatschappelijke ondersteuning
 • Programma 2.4 Welzijn en Educatie
 • Programma 2.5 Omgeving
 • Programma 2.6 Openbare orde en Veiligheid
 • Programma 2.7 Bestuur en Algemene ondersteuning
 • Programma 2.8 Onroerend zaakbelasting
 • Programma 2.9 Overige eigen middelen

Elk programma start met informatie over de inhoud van het programma, de ambities en ontwikkelingen.

In de rubriek "doelen en financiën" zetten we uiteen wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Als er kostenplaatsen zijn die een financiële afwijking vertonen van meer dan € 25.000 dan lichten we deze toe. In deze paragraaf geven we ook de indicatoren aan op grond waarvan we de effectiviteit kunnen beoordelen. We ronden de paragraaf af met de beleidskaders die van toepassing zijn op het programma.

In de volgende rubriek gaan we in op de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen, de bijzondere projecten en speerpunten in dit programma. Ook brengen we de lopende investeringen, verbonden partijen en risico's in beeld, als die er zijn.

Naast de programma's bestaat de begroting uit een aantal paragrafen, over onderwerpen die een grote rol spelen bij de lasten en baten van de gemeente. Deze paragrafen staan vermeld in hoofdstuk 3. Een aantal paragrafen zijn verplicht. Dit is vastgelegd in de Gemeentewet. In hoofdstuk 3 gaat het om de volgende paragrafen:

 • Lokale heffingen
 • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • Onderhoud kapitaalgoederen
 • Financiering
 • Bedrijfsvoering
 • Verbonden Partijen
 • Grondbeleid

De financiële begroting staat in hoofdstuk 4. We sluiten de programmabegroting af met diverse bijlagen.

ga terug