Begroting 2020

7. Bestuur en algemene ondersteuning

Programma inhoud

Inwoners nemen vaker het initiatief om veranderingen en verbeteringen in hun leefomgeving voor elkaar te krijgen. We ondersteunen deze initiatieven en vervullen hierbij een faciliterende rol. Beuningen beschikt over een sterke sociale infrastructuur. De kracht en het talent zit veelal in de samenleving. Wij bieden ruimte aan inwoners, ondernemers en partners om zelf met initiatieven en oplossingen te komen.

Ambities en ontwikkelingen

Ontwikkeling Algemene uitkering
De uitkering uit het gemeentefonds is berekend op basis van de meicirculaire 2019. De meicirculaire informeert de gemeente over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering (AU), de intergratie-uitkeringen (IU) en de decentralisatie uitkeringen (DU). De uitkomsten van de meicirculaire vormen de financiële basis van deze begroting.  De effecten van de meicirculaire vallen voor de gemeente Beuningen positief uit. Meerjarig is het effect van de circulaire ook positief.

De uitkeringsfactor is voor 2019 tot en met 2023 neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de septembercirculaire 2018.
Naast de uitgavenmaatstaven, ook wel algemene uitkering genoemd zijn er ook inkomstenmaatstaven. De inkomstenmaatstaven hangt af van de belastingcapaciteit van de gemeente. De waarde van de woningen en niet-woningen zijn aangepast aan de laatst bekende gegevens. Hierdoor is de belastingcapaciteit lager bijgesteld waardoor de algemene uitkering verhoudingsgewijs hoger is.
Er is een voordeel op de uitgavenmaatstaven doordat de maatstaven zijn verhoogd. De grootste wijzigingen vinden plaats in het cluster jeugdhulp, huishoudsamenstellingen en medicijngebruik met drempel.
De intergratie- en decentralisatieuitkeringen nemen af. De daling is grotendeels te verklaren doordat de budgetten voor de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) overgeheveld zijn naar de algemene uitkering. Vanaf 2019 doet het sociaal domein ook mee in de reguliere trap-op-trap-af compensatie. Voor gemeente Beuningen is er een toename op deze specifieke onderdelen.
Daarnaast worden de uitkeringen worden tot 2021 met loon- en prijsbijstelling over 2019 verhoogd.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 12.984

19,5 %

Baten

€ 37.439

56,3 %

ga terug