Begroting 2020

Bestuur van de gemeente

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente en is te vergelijken met de Tweede Kamer. De gemeenteraad:

 • bepaalt (de hoofdlijnen van) het beleid en ziet toe op de uitvoering daarvan door het college van burgemeester en wethouders, rekening houdend met signalen en informatie uit de samenleving; en
 • stelt de begroting en jaarrekening vast en benoemt en ontslaat wethouders.

De gemeenteraad van Beuningen bestaat uit 21 raadsleden. Hieronder volgt een overzicht van de samenstelling van de raad op volgorde van grootte van de fracties in het jaar 2018.

Fracties:

Beuningen Nu en Morgen(7) :   Pascal Cobussen
              Diny van Aalten
              Nicole Bannink
              Eric van Ewijk
              Dave Groenen
              Bert Jeurissen
              Thijs Stevens

CDA (3):            Dave Preijers
              Rob Martinus
              David Schaftenaar

VVD (3):            Karin Janssen – van den Heuvel
              Paul ten Haaf
              Guido Woutersen

GroenLinks (3):         Frans Houben
              Tjibbe Dikkerboom
              Francien van Sommeren – van den Hurk

D66 (2):            Roel Kuppens
              Alwin Steeg

SP (2):               Jos Swartjes
              Emine Toebes

PvdA (1):            Sijmen Versluijs            

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is het bestuur van de gemeente. Dit college is vergelijkbaar met het Kabinet. Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Hieronder volgt een overzicht van de samenstelling van het college van B&W en de taakverdeling binnen het college.

                         

Van links naar rechts: Piet de Klein, Dyanne Kocken, Daphne Bergman, Henk Plaizier en Pim van Teffelen.

Burgemeester Daphne Bergman
           Portefeuille:

 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid (inclusief grootschalige publieksevenementen)
 • Juridische zaken en rechtsbescherming
 • Externe betrekkingen
 • Representatie en promotie Beuningen
 • Communicatie
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening en communicatie

Wethouder Piet de Klein

Portefeuille:

 • Implementatie omgevingswet
 • Ruimte
 • Vergunningverlening en toezicht Wabo+
 • Structuurvisie en stedelijke vernieuwing
 • Openbare ruimte
 • Energietransitie en klimaatadaptatie
 • Coördinatie regionale samenwerking

Wethouder Henk Plaizier

Portefeuille:

 • Financiën
 • Economische zaken
 • Mobiliteit
 • Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed
 • Onderwijs, waaronder volwassenenonderwijs
 • Bibliotheek
 • Integrale handhaving
 • Recreatie en toerisme
 • Kunst, cultuur en evenementen
 • Coördinatie vermindering regeldruk

Wethouder Pim van Teffelen

Portefeuille:

 • Jeugdzorg en Participatiewet
 • Zorg en welzijn
 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Sport
 • Coördinatie ontwikkeling burgerparticipatie

Raadsgriffier en gemeentesecretaris

De raadsgriffier is de eerste adviseur van de raad.

Raadsgriffier Amresh Dewkalie.

De gemeentesecretaris is de eerste beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders.                                          

Gemeentesecretaris Dyanne Kocken.

ga terug