Begroting 2020

3. Maatschappelijke ondersteuning

Programma inhoud

De Wmo 2015 heeft ons de opdracht gegeven om mensen te ondersteunen in zelfredzaamheid en participatie. Het is de bedoeling dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en thuis kunnen blijven wonen. Het programma Maatschappelijke ondersteuning is in deze begroting echter breder dan de Wmo zelf. Zo vallen algemene voorzieningen jeugd en de Wet inburgering ook onder het programma. Het programma is erop gericht de participatie van inwoners te bevorderen. Dit doel blijft hetzelfde, of het nu gaat om jeugdigen, kwetsbare ouderen of statushouders.

Ambities en ontwikkelingen

Een van de gemeentelijke opgaven is het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Deze opgave neemt in gewicht toe door diverse ontwikkelingen. Ten eerste blijven inwoners langer thuis wonen, ook als zij kampen met beperkingen. Dit vraagt van de gemeente een adequaat aanbod aan voorzieningen dat ertoe bijdraagt dat inwoners op een verantwoorde manier thuis kunnen blijven wonen. Ten tweede neemt de gemeentelijke verantwoordelijkheid de komende jaren toe, bijvoorbeeld bij de inburgering van statushouders, beschermd wonen of personen met verward gedrag. Hiervoor is een goed en breed ondersteuningsaanbod nodig. Tot slot verwachten we dat het beroep op maatschappelijke ondersteuning niet alleen toeneemt door demografische ontwikkelingen als de vergrijzing, maar ook door de invoering van het abonnementstarief.

Preventie
In 2020 zetten we net als eerdere jaren in op preventie. We willen dit intensiveren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat verwijzers op de hoogte zijn van de sociale kaart en bij het beantwoorden van een hulpvraag nadrukkelijk beoordelen of eenvoudiger oplossingen mogelijk zijn in plaats van een maatwerkvoorziening.
In Beuningen zijn veel preventieve voorzieningen beschikbaar en we blijven die onderhouden en doorontwikkelen. Daarbij richten we ons zowel op jeugd als op volwassenen.

De eigen kracht van de inwoner en het sociaal netwerk
We werken in Beuningen met het Sociaal Team. Op deze manier dragen we bij aan een integrale benadering en werken we vanuit de gedachte “één gezin–één plan”. We hechten daarbij groot belang aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Niet het beschikbaar stellen van voorzieningen staat centraal, maar het gezamenlijk zoeken naar een oplossing. De situatie van de inwoners is daarbij het uitgangspunt.

Versterken van de gemeentelijke regierol en het Beunings netwerk
In het Sociaal Domein werken we nauw samen met allerlei partijen. Dit is nodig om onze inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Als gemeente zien we het als onze taak om te zorgen dat dit netwerk goed functioneert. In 2020 willen we dit netwerk daarom verder versterken. Daarvoor zijn onder meer monitoring en netwerkgesprekken met betrokken partijen van belang om te beoordelen hoe het Sociaal Domein in Beuningen functioneert en waar eventuele aanpassingen nodig zijn. Op deze manier werken we aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen, in nauwe samenwerking met allerlei betrokken partijen.
(Zie voor de rol van het Sociaal Team en de ontwikkeling daarvan wordt het programma Jeugd).

Wet inburgering
De inburgering van nieuwkomers in Nederland verandert aanzienlijk met de invoering van de nieuwe Wet Inburgering (nWI) per 1 januari 2021. De regie voor de inburgering komt dan helemaal bij de gemeenten te liggen, zoals bij participatie en zorg al het geval is.
De kern van de nieuwe wet is dat gemeenten vroegtijdig en integraal de ondersteuning voor statushouders en nareizende gezinsleden (asielmigranten) en gezinsmigranten oppakken. Het nieuwe stelsel moet een effectievere inburgering en integratie opleveren.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 8.942

13,4 %

Baten

€ 526

0,8 %

ga terug