Begroting 2020

2. Jeugd

Programma inhoud

De Jeugdwet geeft ons als gemeente de opdracht om de zorg voor kinderen te organiseren. Uitgangspunt is dat kinderen de zorg krijgen die nodig is. Dit doen we door de zorg minder versnipperd aan te bieden, lokaal als het kan en regionaal als het moet. We treden op als regisseur op het brede domein van jeugdhulp en zorg binnen het onderwijs. Samen met het sociaal team zetten we in op samenwerking met en tussen de zorgaanbieders. Preventie op zorg en gezondheidsbevordering van jonge en opgroeiende kinderen. We zorgen dat de jeugdketen in het gedwongen kader stevig staat.
Dit programma gaat over de jeugdgezondheidszorg, peuter- en kinderopvang, lichte en zware jeugdhulp, veiligheid, jeugdreclassering en opvang.

Ambities en ontwikkelingen

De juiste zorg op het juiste moment
Zorg moet zo dichtbij mogelijk zijn. Als kinderen terecht kunnen in de thuissituatie, dan heeft dit de voorkeur. We zorgen voor een goede aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs. Door deskundigheidsbevordering en kennis van de sociale kaart proberen wij problemen vroegtijdig te signaleren en de juiste hulp in te zetten. Dit is niet direct uit te drukken in de vorm van een indicator. Daarom gaan we in 2020 voor het sociaal domein actief monitoren.

Versterking Sociaal Team en netwerksamenwerking
Het Sociaal Team draagt bij aan een integrale benadering. We werken vanuit de gedachte één gezin - één plan. Uitgangspunt daarbij is de eigen verantwoordelijkheid van mensen. We zoeken samen naar de voorziening die het beste past. De situatie van de hulpvrager is het uitgangspunt.

Afname van dure jeugdhulp
We zetten in op het afbouwen van dure jeugdhulp, vanuit de gedachte dat zorg dichtbij huis het beste is. Hiervoor vergroten we de mogelijkheden van toegankelijke jeugdhulp. We realiseren ons dat de gewenste transitie nog veel tijd en energie vraagt. Wij zijn ervan overtuigd dat de manier waarop wij dit nu doen, de beste basis biedt voor succes.

Zorgen voor goede aansluiting tussen jeugdhulp en zorg binnen het onderwijs
In 2020 willen we in de regio verder werken aan een goed zorgsysteem vanuit gemeente en onderwijs. We ondersteunen passend onderwijs door de jeugdzorg goed te laten aansluiten. Onze doelen zijn:
1. Preventie
2. Samenwerking
3. Verzuimaanpak
4. Beschikbaarheid jeugd- en onderwijsondersteuning
5. Zorg-onderwijsarrangementen
6. Monitoring

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 6.462

9,7 %

Baten

€ 69

0,1 %

ga terug