Begroting 2020

Lokale heffingen

Inleiding
In deze paragraaf geven wij een overzicht van de verwachte inkomsten van de lokale heffingen en onze beleidsuitgangspunten voor de tarieven. Ook maken wij duidelijk hoe de tarieven tot stand komen zodat de begrote baten de lasten niet overstijgen. Tot slot beschrijven wij de perceptiekosten die vanuit Munitax worden doorbelast, het kwijtscheldingsbeleid en schetsen wij een beeld van de lokale lastendruk.

De raad heeft veel vrijheid bij het vaststellen van belastingtarieven. Bij retributies mogen de geraamde inkomsten echter niet hoger zijn dan de geraamde uitgaven voor de betreffende dienst. Winst maken is niet toegestaan. Bij sommige diensten zoals een uittreksel van de burgerlijke stand of het behandelen van naturalisatieverzoeken gelden landelijke, wettelijke tarieven. In een aantal andere gevallen, zoals bij de afgifte van paspoorten en rijbewijzen, gelden maximumtarieven.
Volgens nieuwe richtlijnen van BBV moeten wij de overhead apart in beeld brengen in de begroting.
Dit betekent dat in de diverse kostenoverzichten de overhead apart wordt gepresenteerd.

In de decemberraad bieden wij het jaarlijkse tarievenvoorstel aan met een beeld van de ontwikkelingen, lastendruk en tariefswijzigingen van de belangrijkste belastingen en rechten. In het voorstel staan ook de gewijzigde verordeningen.
Voor de hoogte van de tarieven en leges gelden voor 2020 de volgende uitgangspunten:

  • Verhoging van de OZB met 1,5% in 2020 en 1,5% voor verdere jaren
  • 100% kostendekking voor de afvalstoffenheffing, reinigingsrechten en rioolheffing

De voorgestelde verhogingen zijn al verwerkt in de begroting.

ga terug