Begroting 2020

Financiering

Inleiding
De financieringsparagraaf is bedoeld om inzicht te geven in de ontwikkelingen rond de meerjarige gemeentelijke financiering en het beleid dat hierop door de gemeente wordt gevoerd. Tevens is deze paragraaf bedoeld om de risico’s die daarbij worden gelopen in beeld te brengen en aan te geven hoe getracht wordt om deze risico’s te beheersen.

Doelstellingen
De financiële positie van de gemeente evalueren.

Wat willen we bereiken?
Het doel van de paragraaf Financiering is om de financiële positie van de gemeente op basis van het door de Raad vastgestelde Treasurystatuut te evalueren. Het Treasurystatuut en de paragraaf Financiering bieden de raad de mogelijkheid invulling te geven aan haar kaderstellende en controlerende bevoegdheid.

Ontwikkelingen in 2020

Interne ontwikkelingen
In 2020 zal het treasurybeleid verder worden doorontwikkeld en waar nodig verder worden uitgewerkt.

Rentevisie
De rente op de geld- en kapitaalmarkt is laag. De officiële tarieven blijven naar verwachting onveranderd in de komende 12 maanden. De lange rentetarieven lopen een fractie op en blijven daardoor op een zeer laag niveau.

ga terug