Begroting 2020

5. Omgeving

Programma inhoud

 

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Saldo programma excl reserves

3.696

3.620

3.671

3.722

Mutaties reserve:

Dotaties

121

121

121

121

Onttrekkingen

-68

1

3

3

Saldo programma incl reserves

3.749

3.742

3.795

3.846

( x € 1.000)

De mutaties met de reserves dienen ook per programma verantwoord te worden. Dit is in het bovenste totaalrapport van dit programma nog niet mogelijk. Met ingang van de begroting 2021 wordt dit wel automatisch per programma verantwoord.
Om deze reden geven we hierboven in een kleine afzonderlijke tabel aan welke reservemutaties betrekking hebben op dit programma.
In het verderop opgenomen onderdeel 2.5.2.1.staan de reserves en voorzieningen die betrekking hebben op dit programma. Bij onderdeel 4.4.3. is al gemeld dat er nog enkele aanvullingen hebben plaatsgevonden. De bijdrage afvalreserve is verminderd van € 94.554 naar € 67.911

Omgeving
Komende jaren komen er veel ontwikkelingen op ons af als het om de omgeving gaat. Ontwikkelingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, bouwopgaves en de omgevingsvisie geven ons de opdracht bij te dragen aan de (maatschappelijke) opgave. Dit is niet alleen een gemeentelijke maar ook regionale en landelijke opgave. Wij gaan hier zeker in mee en willen het goede voorbeeld geven. We willen een gemeente zijn waar we ook in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en leven. Dit programma gaat over duurzaamheid, wijken van de toekomst, wonen, ruimtelijke ontwikkelingen, openbare ruimte en afval.

Ambities en ontwikkelingen

We werken aan een mooie duurzame woongemeente. Een fijn woon- en werkklimaat met oog voor de toekomst en de kwaliteiten van onze omgeving. Dat is wat Beuningen zo uniek maakt. We behouden en versterken het groene en waterrijke karakter van onze gemeente. Een goede bereikbaarheid is ook van belang. Daarnaast kiezen we voor verschillende woonmilieus, zodat iedereen hier goed kan wonen. Voorzieningen moeten bereikbaar en toegankelijk zijn. We zetten blijvend in op duurzaamheid door uitvoering van het programma Energiek Beuningen.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 10.564

15,9 %

Baten

€ 6.868

10,3 %

ga terug