Begroting 2020

8. Onroerende zaakbelasting

Programma inhoud

Als gemeente brengen we bij inwoners Onroerende zaakbelasting (OZB) in rekening. De eigenaren van woningen en niet-woningen betalen OZB eigenaarsbelasting en de gebruikers van niet-woningen betalen gebruikersbelasting. De inkomsten gebruiken we voor de lopende uitgaven voor onder meer onderwijs, onderhoud wegen en groen, brandweer, sport en Wmo.

Ambities en ontwikkelingen

Met de vaststelling van de programmabegroting 2019 is ingestemd om de OZB met 3% te verhogen in 2020. Door de verbeterde financiële situatie van de gemeente stelt het college voor deze voor 2020 te verlagen naar 1,5%.
In de meerjarenbegroting 2021 – 2022 begroten we een jaarlijkse toename van 1,5%. Een verhoging van 1,5% van de OZB betekent een meeropbrengst van circa € 115.000.

Elk jaar hanteren we nieuwe taxatiewaarden. Voor 2020 gelden de waarden per 1 januari 2019. Op dit moment zijn de waardeontwikkelingen nog niet bekend, maar net als bij de vorige taxatierondes is het uitgangspunt dat deze herwaardering geen invloed mag hebben op de totale te realiseren belastingopbrengst. Door de hertaxatie kan de aanslag per object, afhankelijk van de waardeontwikkeling, natuurlijk wél meer of minder afwijken van het gemiddelde stijgingspercentage van 1,5%.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 0

0,0 %

Baten

€ 7.510

11,3 %

ga terug