Begroting 2020

Verbonden partijen

Inleiding
De definitie van een verbonden partij volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

We hebben ons verbonden met diverse partijen die voor het publieke belang werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente. In deze paragraaf geven we informatie over deze partijen en vooral de belangrijkste beleidsvoornemens voor het komend begrotingsjaar. Daarnaast bespreken we enkele verbonden partijen waar we bestuurlijk of financieel aandacht aan schenken. In de zienswijzen die de raad op de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen (G.R.) heeft verstuurd, is hier al een voorschot op genomen.

ga terug