Begroting 2020

4. Welzijn en educatie

Programma inhoud

De vitaliteit van woonkernen hangt in grote mate af van de aanwezigheid van een school, een dorpshuis, andere voorzieningen en een actief verenigingsleven. Er zijn plekken waar inwoners terecht kunnen voor onderwijs, voor activiteiten op het gebied van sport en cultuur en eventueel voor hulpvragen. Ontmoeting en verbinding zijn overkoepelende drijfveren die het bestaan van accommodaties en sociale verbanden bestaansrecht geven. Een school is wezenlijk voor de vitaliteit van een dorpskern. Het behoud van basisonderwijs in de vier kernen is dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Ambities en ontwikkelingen

Spelen
In 2016 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie Spelen 2016-2026 vastgesteld. Na een uitgebreid participatietraject zijn we in 2019 gestart met de uitvoering. Omwonenden hebben de mogelijkheid gekregen om als stichting een speelterrein in beheer te nemen. Een vijftal stichtingen zijn nu in oprichting en nemen vanaf medio 2020 het beheer op zich.

Groen
In 2020 vraagt de leefbaarheid van een aantal oudere wijken om aandacht. Op dit moment werken we aan de voorbereiding voor de wijk Vording 2 en een deel van Vording 3. De toekomstbestendigheid van de wijk staat centraal. Hierbij combineren we de opgaven voor groen en klimaat met sociale opgaven. We streven naar een integrale aanpak van de wijk waarbij we meerdere beleids- en beheeropgaven en bijbehorende financiële middelen combineren.

In 2019/2020 actualiseren we het Handboek Kwaliteit Openbare Ruimte. Het huidige handboek dateert van 2012 en in die tijd is gekozen voor een tijdelijke versobering van het beheer. In 2017 heeft de Raadscommissie Ruimte aangegeven de voorkeur te hebben voor investering in een toekomstbestendige openbare ruimte.

Ook in onze gemeente breiden invasieve exoten zich uit. Zij vormen niet alleen een risico voor het openbaar groen, maar ook voor plezierig wonen, recreëren en ondernemen.

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur maakt onze gemeente aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Het is belangrijk voor de verbondenheid binnen de gemeenschap, de geschiedenis en maatschappelijke waarden. Door de bibliotheek vergroten mensen hun leesvaardigheid door leesplezier, mediawijsheid en digitale vaardigheden. De bibliotheek reageert op maatschappelijke ontwikkelingen en problemen die te maken hebben met lezen en de omgang met gedrukte en digitale media.

Onderwijs
De komende jaren staan er belangrijke ontwikkelingen op de agenda. Vanuit het collegeprogramma 2018-2022 maken we een integraal huisvestingplan (IHP) voor onderwijshuisvesting. Dit IHP krijgt waarschijnlijk een verplichtend karakter en daar houden we rekening mee tijdens het maken van het plan. Daarnaast gaan we door met de ontwikkeling van de kindcentra (KC). Een kindcentrum is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen en ontwikkelen. Binnen een KC is een vloeiende overgang tussen kinderopvang en onderwijs. Kindcentra werken vanuit één team met één pedagogische visie. Deze KC-gedachte is een belangrijk onderdeel in het IHP. Voor passend onderwijs gaan we voor een intensievere samenwerking tussen het Sociaal Team en de kindcentra.

Sport
Sport en bewegen levert een belangrijke bijdrage aan de doelen van ons WMO-beleid. Ook draagt het bij aan de gezondheid en ontwikkeling van jeugd, het versterken van sociale netwerken, ontmoeten en het voorkomen van eenzaamheid. De buurtsportcoaches leveren een belangrijke bijdrage aan onze sport- en beweegwereld. In 2019 zijn de rijksgelden voor de buurtsportcoachregeling opnieuw voor vier jaar toegekend.

Accommodaties en voorzieningen
Accommodaties als een school, dorpshuis of een sportvoorziening hebben veel invloed op het welzijn van inwoners. Het zijn plekken waar zij terechtkunnen voor onderwijs, bewegen en sporten, cultuur en ontmoeten. We willen deze voorzieningen in stand houden.

Toerisme
We actualiseren de huidige visie op recreatie en toerisme, in lijn met het collegeprogramma. De herziene visie nemen we op in de nota Economie met de kaders voor de toeristische sector.

Lasten & baten

(x € 1.000)

Lasten

€ 6.148

9,2 %

Baten

€ 523

0,8 %

ga terug