Begroting 2020

Reserves en voorzieningen

Het BBV schrijft voor dat alle mutaties met de reserves centraal worden verantwoord op het taakveld 0.10 Mutaties reserves.

In onze financiële administratie is dat ondergebracht bij het product Mutaties met Reserves. Deze is in de gemeentelijke begroting vervolgens opgenomen bij het programma Overige eigen middelen.

Mutaties met voorzieningen worden wel gewoon functioneel verantwoord op het betreffende programma.

ga terug